Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e Dhjetë të QSHR-ës

Bordi Shkencor dhe Bordi Drejtues të Qendrës Shqiptare për Riskun (QSHR), ju bëjnë me dije se fillojnë aplikimet për pjesëmarrjen në KONFERNCËN E DHJETË NDËRKOMBËTARE të organizuar nga QSHR.

Konferenca e Dhjetë, do të ketë si temë kryesore:

“Menaxhimi i konflikteve dhe i ndryshimit përballë integrimit”

Drejtime kryesore te mundshme per te përzgjedhur dhe aplikuar:

 • Zhvillimet urbane dhe problemet e rritjes ekonomike
 • Tendencat e levizjes së popullsisë dhe perspektivat e zhvillimit
 • Sektori publik përballë ndryshimeve politike
 • Konfliktet e rritjes dhe të zgjerimit të infrastrukturave publike,
 • Rrugët me pagesë dhe kostoja e jetesës,
 • Turizmi dhe ndotja, dy fenomene kontraverse,
 • Mentaliteti i të bërit biznes në dy gjeneratat aktive,
 • Ndërtimet pa lejë, liria ekonomike dhe kostot shtesë të popullatës,
 • Dëmet që i kanë sjelle dhe i sjellin ekonomisë dhe shoqërisë politikat elektorale,
 • Për modernizimin e financave publike,
 • Risku i ndryshimeve të shpeshta dhe klima e biznesit,
 • Papunësia, rinia dhe ndryshimi strukturor i profesionave,
 • Midis një zanati dhe një diplome,
 • Menaxhimi i tokës bujqësore dhe ndërtimet pa lejë,
 • Sigurimi i katastrofave dhe fenomeni i përsëritur i përmbytjeve,
 • Partneriteti Privat Publik, kosto shtesë apo skema eficente?
 • Rinia e lidhur fort me ekonominë dhe të ardhmen e vëndit, apo sytë drejt emigracionit?
 • Menaxhimi i trafikut në qëndrat urbane,
 • Si duhet këndvështruar dhe zgjidhur përfundimisht problemei i mbetjeve?
 • Punët publike me vizion dhe punët e ngutura elektorale publike,
 • A janë në rolin e tyre elitar, elitat?
 • Profesionet dhe përgjegjësitë publike,

Bordi është i hapur të presë edhe propozime apo linja të tjera kërkimi dhe punimi me interes kërkimor dhe akademik.

Afati për aplikimet është data 25 dhjetor 2018. Propozimet dhe kërkesat për pjesëmarrje do paraqiten në rrugë elektronike, duke plotësuar formën në linkun (kliko këtu).

Aplikimet për pjesëmarrje do të prezantohen në formën e një abstrakti të zgjeruar, me jo më shumë se 500 fjalë. Në të duhet të përshkruhet:

 • tema e punimit dhe linjat kryesore të tij,
 • objektivat që dëshiron të arrijë autori ose grupi i autorëve si dhe mënyra e projektuar për të vërtetuar idetë,
 • hipotezat apo synimet qe do te arrihen,
 • modelet qe do te perdoren.
 • Në aplikim autori/autorët duhet të nënvizojnë nëse punimi apo referimi që dëshirojnë të punojne dhe te prezantojnë është një punim i veçantë apo është rezultat i një teze doktorature.
 • Kërkohet mirëkuptimi i autorëve që të mos përfshihen në më shumë se dy aplikime.

Po kështu, objekt studimi mund të bëhen makrorisqet që ka aktualisht ekonomia evropiane siç është Brexit, Italia dhe buxheti i saj, efektet e luftes tregtare qe politika e re e SHBA ka filluar me vendet e tjera; ngadalesimi i ekonomise dhe eksporteve gjermane si dhe efektet e nje recesioni te mundshem ne ekonomite rajonale.

Nje pyetje shume me vend do ishte: a eshte ekonomia shqiptare (ekonomite rajonale) me te integruara tani krahasuar me para 10 vitesh? Kur kriza e 2008 godiste, në Shqipëri nuk u ndje shumë ngaqe sistemi financiar ishte i izoluar por u ndjene pasojat e recesionit, nga 2009 e me pas, ekonomia frenoi po nuk pati recesion. Çfare ndodh po u perserit i njejti skenar ne 2019-2020?

Ashtu si në konferencat pararendëse, në këtë Konferencë Bordi Shkencor ju fton të prezantoheni me punime shkencore, artikuj dhe kërkime që të kenë në fokus problemet më të rëndësishme lidhur me zhvillimet strategjike, aspektet e zhvillimit të politikave, çështjet financiare të ekonomisë, të sistemit financiar, të rritjes ekonomike, të financimit të ekonomisë, të punësimit, të integrimit të rolit të rinisë në ekonomi dhe në sipërmarrje, të reduktimit të papunësisë, të nxitjes së investimeve, të rritjes së kooperimit, të inkurajimit fiskal dhe të rritjes së standardit të jetesës, në harmoni me sfidat që ka vendi ynë dhe Rajoni i Ballkanit në procesin e integrimit në Bashkimin Europian.

Bordi Shkencor i Konferencës, ka krijuar komitetin ndërkombëtar përzgjedhës për aplikimet. Komitetit do t’i prezantohen aplikimet dhe kërkesat për pjesëmarrje pa emrat e autorëve dhe të aplikuesve. Komiteti do t’i përzgjedhë mbi bazën e një sistemi që garanton nivel të lartë shkencor e profesional dhe standard të lartë në punën kërkimore. Rezultatet e përzgjedhjes do t’ju njoftohen jo më vonë se data 15 janar 2019.

Aplikimet e kandidatëve, punimet dhe referimet e konferencës do të prezantohen dhe përgatiten në gjuhën angleze.

Pjesëmarrja në konferencë, datat e sakta, kriteret për përgatitjen, shkrimin dhe dorëzimin e punimit si dhe kërkesat për referim do t’ju bëhen të njohur pas konfirmimit për pranimin e versionit final të punimit. Ndërkohë, Ju bëjmë me dije se QSHR do të vazhdojë të respektojë të njëjtat rregulla të karakterit administrativ si edhe në konferencat paraardhëse. Referatet e konferencës do të botohen në versionin anglisht në librin e dedikuar për këtë qëllim si dhe do të publikohen në faqen e internetit të QSHR: www.qshr.org/publikime.

Data të rëndësishme:

 • 26 dhjetor 2018 – afati për dërgimin e aplikimit për pjesëmarrje,
 • 15 janar 2019 – përgjigje konfirmuese për aplikimin e dorëzuar,
 • 10 mars 2019 – dorëzim i punimit në versionin përfundimtar,
 • 5-15 Prill 2019 – zhvillim i konferencës, Selanik, Greqi.