Pranime

Shkarkoni template-in për të marrë udhëzimet se si duhet ta përgatisni materialin tuaj. Kushtojini vëmendje pasi materiali që ju do të praraqisni duhet të respektojë udhëzimet që janë dhënë në template.


Për pranimin e materialit tuaj në versionin përfundimtar, kriteret e më poshtme merren në shqyrtim:

Kritere
 • të shkruhet në gjuhën angleze;
 • abstrakti me më pak se 150 fjalë;
 • më pak se 6 fjalë kyçe;
 • jo më shumë se 4 kode klasifikimit JEL;
 • jo më shumë se 5500 fjalë i gjithë punimi dhe jo më pak se 3000 fjalë;
 • stili Harvard (APA) për bibliografinë dhe citimet.
Fonti
 • me paragrafë Justify, Single space, fonti Century Schoolbook;
 • madhësia e titullit të punimit 16 pt; të titujve të çështjeve (nivelit të parë) 14 pt; të nëntitujve (nivelit të dytë) 12 pt; nëse do të ketë titull të nivelit të tretë (nëntitulli i nëntitullit), ai të shkruhet me madhësinë 10 pt i bërë bold; të trupit (jo titull) të jetë 10 pt;
 • në grafikë, tabela apo objekte të tjera të mos jetë më i vogël se 7.5 pt. Ju sugjerojmë madhësinë 9 pt.
Tabelat, grafikët dhe objektet e ngjashme:
 • të krijohen me ngjyrën bardhë e zi dhe të mos jenë më të gjera se 11.5 cm;
 • tabelat të titullohen lartë, kurse objektet e tjera poshtë.
Të tjera
 • Ekuacionet dhe formulat të shkruhen me Microsoft Equation 3.0 ose me MathType.
 • Mos përdorni headers, footers apo numrin e faqes.

Copyright

Të drejtat e autorit për artikujt e publikuar në QSHR mbahen nga autorët. QSHR nuk është përgjegjëse për përdorimet e mëvonëshme të punimit.


Mënyrat e publikimit
 • i printuar (në përmbledhjen e artikujve);
 • në linjë (në website-in e QSHR).