A two-week period for application

Dear all,

As you are informed, in mid October 2015 QSHR, in cooperation with a number of European organizations and scientific research, has organized the VII International Conference. The topic and conditions of participation in the VII Conference are made known to all, while the application period and the confirmation of the participating papers has expired.

Meanwhile, the Conference Scientific Board, international one, in full understanding with ACR Board of Directors, have decided that exclusively for this year and only exclusively for the VII International Conference, to open a two-week period for application and invitation, beginning on August 1 and ending on 15 August 2015, 24:00, for participants and researchers from Albania, who want to participate in this conference with papers on topics as bellow:

 • How should be organized the local government finances after the 2015 territorial reform?
 • What will be the sources of funding the local government? Are you of the opinion that VAT to be split in 5% for local and 15% for the central government?
 • How should be organized local administration? Which should be the prior administrative structures?
 • Where do begin the competencies of local government bodies and where do they end?
 • Territorial administration and urban regulation in the framework of territorial reform
 • Which taxes should be administered entirely by local governments?
 • The ownership problem of local government

These topics and other similar issues are in the same time central and main authorities of the government. The ACR Board of Directors requires and proposes that the energies and the scientific researches go in harmony with the issue, the need, urgency and rational solutions of the Albanian economy and its society. For these topics are invited to participate and bring their contribution with concrete proposals even other researchers from the Balkan or from Europe.

Number of topics received so far, not including applications that will positively respond to this call, is relatively high. Over 30 applications were definitely accepted and 8 applications were accepted on condition. While new applications in response to this invitation, will be accepted only on the condition that applicants do ensure that they can prepare the paper and complete presentation, within a relatively reduced period. Papers in complete form must be submitted by the date October 5, 2015 according the details posted in www.qshr.org.


Albanian version – Versioni i aplikimit


Të nderuar miq te Qendrës Shqiptare për Riskun!

Sikurse jeni njoftuar, nga mesi i muajit tetor 2015, QSHR, në bashkëpunim me një sërë organizmash europiane kërkimore dhe shkencore, ka organizuar Konferencën e VII ndërkombëtare. Tematika dhe kushtet e pjesëmarrjes në konferencën e VII janë bërë të njohura për të gjithë, ndërkohë që ka përfunduar periudha e aplikimeve dhe e konfirmimit të punimeve pjesëmarrëse.

Ndërkohë, Bordi Shkencor i Konferencës, ndërkombëtar, në mirëkuptim me Bordin Drejtues të QSHR, kane vendosur që përjashtimisht për këtë vit dhe përjashtimisht vetëm për Konferencën e VII ndërkombëtare, të hapin një periudhë dy javore aplikimi dhe ftese, që fillon më datën 01 gusht dhe përfundon më datën 15 gusht 2015, ora 24:00, për pjesëmarrës dhe studiues nga Shqipëria, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë me punime në këtë konferencë me tema nga fushat që vijon:

 • Si duhen organizuar financat vendore të pushtetit të qeverisjes vendore mbas reformës territoriale 2015?
 • Cilat do jenë burimet e financimit të pushtetit vendor? A jeni të opinionit që TVSH të franksionohet 5 % për pushtetin vendor dhe 15 % për pushtetin qendror?
 • Si duhen organizuar administratat vendore? Cilat duhet të jenë strukturat prioritare administrative?
 • Ku fillojnë dhe ku mbarojnë kompetencat e organeve të qeverisjeve vendore?
 • Administrimi i territorit dhe rregullimi urbanistik në fokusin e reformës se re territoriale,
 • Cilat taksa dhe cilat tatime duhet të administrohen tërësisht nga pushteti vendor?
 • Problemi pronësor i pushtetit vendor,

Këto tema dhe të tjera të ngjashme janë njëherësh probleme qendrore të organeve të larta të qeverisë shqiptare. Bordi Drejtues i QSHR kërkon dhe propozon që energjitë dhe kërkime shkencor të shkojnë në harmoni me problematikën, nevojën, emergjencën dhe zgjidhjet racionale të ekonomisë dhe të shoqërisë shqiptare. Për këto tema janë të ftuar të marrin pjesë dhe të sjellin kontributin e tyre, me propozime konkrete edhe studiues të tjerë nga Ballkani ose nga Europa.

Numri i temave të pranuara deri tani, pa përfshirë aplikimet që do ti përgjigjen pozitivisht kësaj ftese dhe thirrje, është relativisht i lartë. Janë pranuar në mënyrë përfundimtare mbi 30 aplikime dhe janë pranuar me kusht 8 aplikime. Ndërkohë që aplikimet e reja, në përgjigje të kësaj ftese, do të pranohen vetëm me kushtin që aplikantët të garantojnë se mund ta përgatisin referatin dhe referimin e plotë, brenda një periudhe kohore relativisht të reduktuar. Punimet në trajtë të plotë duhet të dorëzohen deri në datën 05 tetor 2015 sipas detajeve të postuar në www.qshr.org.